Vermoeid | INFO
52279
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-52279,edgt-core-1.1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.10, vertical_menu_with_scroll,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

CONSULT

Per 1 januari 2024 zal ik mijn werkzaamheden in mijn praktijk neerleggen. 

De praktijk is tot 1 januari 2024 aangesloten bij de VBAG en lid van RBCZ.

Tijdens een intakegesprek maken we kennis en worden je situatie en je hulpvraag in kaart gebracht.

Aan de hand daarvan vindt direct daarna een behandeling plaats.

 

Een consult duurt 60 minuten begint altijd met een kort gesprek, gevolgd door een behandeling van 30 tot 45 minuten.

 

Een consult kost 60 euro (vrijgesteld van B.T.W.). Veel zorgverzekeraars vergoeden het consult vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Voor afhandeling van vergoeding door de eigen zorgverzekeraar dien je zelf zorg te dragen.

 

Ik werk met een behandelovereenkomst:

 

WGBO Behandelovereenkomst

Middels een behandelovereenkomst verklaart een cliënt het volgende:

 • zich door eigen beweging te hebben aangemeld
 • voor eigen rekening en aansprakelijkheid te worden behandeld en
 • kennis heeft genomen van onderstaande informatie:

 

De VBAG therapeut is gehouden te handelen conform de VBAG regelgeving.

De cliënt verplicht zich middels het intake en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier.

De client verplicht zich een afspraak tijdig (24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden kosten van gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst doorzet.

Betalingswijze van een consulten geschiedt per factuur die aan het einde van het consult wordt meegegeven.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de client zich wenden tot de klachtencommissie van de VBAG of de stichting RBCZ.

Reguliere medicatie en therapieën is men geacht te blijven volgen, tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

De therapeut verwijst naar de tevens naar de AVG privacyverklaring:

AVG Privacyverklaring

Mirjam van Moorselaar Coaching Therapie Training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht inzake de Wet op Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. (WGBO/WKKGZ). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Je hebt te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
Je hebt te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats.
 • Geboortedatum.
 • Datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van jouw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • Cliënten administratie.
 • Boekhouder.
 • Webbeheerder

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-10-2022. Mirjam van Moorselaar Coaching Therapie Training kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

VBAG KLACHTENREGELING

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met je therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onge- noegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed ge- sprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

 

Als jullie er samen niet uitkomen

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze onder- steunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

 

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is on- afhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil- lencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de com- missie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

 

Kosten

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

 

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van je therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over bescha- digde/vermiste eigendommen.

 

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat ver- zorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je ad- viseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 340, 8260 AH Kampen, e-mail: klachten@tcz.nu, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Het secretariaat is op werkdagen tele- fonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 040 283 8988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. Je kunt ook een e- mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

 

Even de tijd nemen om

eens op een geheel andere wijze

ruimte te geven aan je

innerlijke leefwereld?

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR 
WWW.JOUW PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.NU
In ieder mens is een natuurlijke vitale levenskracht aanwezig.